Výzva se vztahuje na projekty předcházení vzniku odpadu a jeho svozu a zpracování na území celé ČR. Podporována budou RE-USE centra a kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Podporována bude i výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“).
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
28. 8. 2024 - 28. 2. 2025
Alokace
400 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
Opatření 1.5.2 RE-USE centra, prevence vzniku textilního a oděvního odpadu
Opatření 1.5.4 Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)
Příjemci podpory
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
  • Příspěvkové organizace
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu