Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
20. 3. 2024 - 15. 11. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.8 – Obnova stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 6.2. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Církve a náboženské společnosti
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Fyzické osoby podnikající
  • Městské části hl. města Prahy
  • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
  • Obce
  • Resortní organizace MŽP
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu