Výzva pro méně rozvinuté regiony se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Jedná se o výzvu na tzv. komplexní projekty, kdy je hlavní opatření na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie možné kombinovat se zlepšením kvality vnitřního prostředí budov, podporou OZE nebo zvýšením adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
12. 6. 2024 - 30. 6. 2025
Alokace
200 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury
Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
Opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dokumenty k výzvě

Složka je prázdná

Základní dokumenty

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 6.2. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu