V Česku se mohou rozjet další inovativní projekty zaměřené na sběr a svoz odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů díky vyhlášeným výzvám z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s cílem přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů.

59. výzva: 500 milionů na oddělený sběr, svoz a sběrné dvory

Dotační výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Doplňkově podpoří také prevenci vzniku odpadů – domácí kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly.

Výše podpory činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace je 500 milionů korun. Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí začne 31. ledna a bude probíhat do 30. srpna 2024 do 20 hodin.

61. výzva: 500 milionů na energetické zpracování odpadů

Podpora se vztahuje na energetické využití odpadů včetně bioplynových stanic.

Celková alokace je 500 milionů korun a příjem žádostí začne 31. ledna a bude probíhat do 26. dubna 2024 do 20 hodin. Jedná se o soutěžní výzvu, přičemž aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.

Výše podpory činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

V obou výzvách se o podporu mohou ucházet společnosti a subjekty nakládající s odpady, veřejnoprávní sektor či příspěvkové organizace.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 59. výzvě

Dokumenty k 61. výzvě