Nově vyhlášená výzva je určena subjektům nakládajícím s odpady a je zacílena na třídící systémy pro separaci odpadů na celém území ČR.

O dotaci se mohou ucházet také obce či svazky obcí, kraje nebo příspěvkové organizace.

60. výzva má na projekty vyhrazeno celkem 250 milionů korun. Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 6. prosince 2023 do 29. února 2024.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.