Vrch Vladař a Borecké rybníky jsou krásnými kouty přírody na Karlovarsku. Kraj se místům věnuje a chce zachovávat jejich přírodní ráz.

Na severním okraji města Ostrova se rozprostírá rybniční soustava známá jako Borecké rybníky. Vodní plochy jsou pozůstatkem velkého rozmachu rybníkářství před třemi sty lety. Desítky rybníků mezitím zanikly, staly se z nich většinou louky a pastviny. Boreckých rybníků je celkem devět. Vedou mezi nimi cesty, po kterých se pohybují turisté, pěší i na kolech, najdete tam i naučnou stezku. Současně jsou domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů.

Stolová hora Vladař stojí kousek od Žlutic, ale vidět už je z dálky, je výraznou krajinnou dominantou. Vznikla díky sopečné činnosti v nedalekých Doupovských horách. Na Vladaři se dají najít četné skalky, kamenná moře a další útvary, díky svému zvláštnímu charakteru je Vladař útočištěm pro mnohá vzácná zvířata i rostliny.

Oběma lokalitám se Karlovarský kraj věnuje i díky dvěma projektům z Operačního programu Životní prostředí. „U Koňského rybníka došlo vlivem řady procesů k regulaci optimálních biotopů vzácných druhů obojživelníků, což začínalo být podstatným negativem v oblasti, kde se jich z asi šestnácti v kraji žijících druhů vyskytuje jedenáct. Obdobné problémy vykazoval i ekosystém vrcholových partií Vladaře, kde postupným zarůstáním hlohy došlo k potlačení cenných stepních a hájových ploch až o alarmujících sedmdesát procent a hrozil tak úplný zánik botanicky a ekologicky cenné lokality. V území došlo k narušení běžných vazeb a řetězců, na nichž podobné ekosystémy stojí,“ vysvětluje mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Karlovarský kraj
Kraj
Karlovarský

Dotace EU
3 173 436 Kč
Celkové způsobilé výdaje
3 173 436 Kč