Turisticky atraktivní soukromá rezervace poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře na východě Čech umožňuje mokřadním ptákům návrat na zaplavované louky a současně zpřístupňuje lidem toto skvostné území, umožňuje jim obdivovat krásu přírody v pospolitosti celku.

Slavíkovský ptačník je soustavou různě velkých tůní, které slouží jako stanoviště pro ohrožené druhy ptáků, obojživelníků a dalších živočichů vázaných na silně zamokřené louky a mělké vodní plochy bez přítomnosti ryb. Přispívá ale i ke zlepšení přirozených funkcí krajiny, např. retenční schopnosti území, a environmentální výchově a osvětě návštěvníků.

Páteří celého parku je unikátní stoletý závlahový systém Metuj, který po opravě reguluje výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky Česká společnost ornitologická s pomocí dárců vykupuje a díky dotačním programům na nich buduje tůně a velké vodní plochy, zajišťující životní prostor a potravu nejen ptákům, ale i dalším ohroženým druhům bezobratlých – třeba dvaatřiceti druhům vážek.

Na jaře 2015 zde vznikla první ornitologická pozorovatelna a po obvodu parku byla vybudovaná naučná stezka.

Dva roky poté byla vytvořena soustava čtyř tůní a dvou prohlubní s ostrůvkem včetně poloostrova – nazvaná Slavíkovský ptačník. V roce 2020 do rezervace vypustili divoké koně, díky nimž vyvedli svá mláďata vodouši rudonozí. Ti jsou spolu s jejich příbuznými vodouchy tmavými, s ledňáčky říčními, čírkami či lžičákem a jespákem hrdou i cennou okrasou opeřeného světa. O něco později přibyly ke koním i dvě jalovice pratura a radostně zaznamenány nové vzácné druhy jako je; husice rezavá, kulík písečný, labuť zpěvná i hýl rudý.

Vytvoření ptačího parku bylo oceněno udělením ceny sympatie Adapterra Awards.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Česká společnost ornitologická
Kraj
Královéhradecký

Dotace EU
1 813 968 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 134 080 Kč