Čistírna odpadních vod ve Slaném už nestačila potřebám rostoucího města. Proto se radnice s pomocí finančních prostředků z fondů EU pustila do zásadní rekonstrukce zdejší ČOV. Náročná oprava probíhala od listopadu 2017 do července 2019.

„Těší mě, že se významnou investiční akci pro Slaný podařilo zrealizovat a že naše čistírna splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních vod. Zároveň došlo k navýšení její kapacity, což umožňuje připojení dalších obyvatel,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Práce byly o to komplikovanější, že dosavadní čistírna nemohla být odstavena, pracovalo se za nepřetržitého provozu, což kladlo vysoké nároky na koordinaci prací, zhotovitelů a dodavatelů.

Město vyšla přestavba na téměř 124,5 milionu korun. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, dotace činila bezmála 57 milionů korun.

Po rekonstrukci se zvýšila stávající kapacita ČOV na 16 000 ekvivalentních obyvatel za použití nejlepších dostupných technologií, které zároveň zajišťují vyšší účinnost čištění. Očekávaný denní průtok je 3 000 m3 /d. Intenzifikace konkrétně zahrnovala vybudování nové usazovací nádrže, kalového hospodářství a došlo i na změnu aktivačního systému. Ostatní objekty, které se nacházejí v areálu čistírny odpadních vod, byly přizpůsobeny potřebám nového technologického řešení. Zásadní úpravy se týkaly zejména objektů předčištění odpadních vod.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Slaný
Kraj
Středočeský

Dotace EU
56 927 978 Kč
Celkové způsobilé výdaje
89 298 790 Kč