Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů
Opatření 1.5.9 – Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
Opatření 1.5.11 – Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Příjemci podpory
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu