Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel; vegetační krajinné prvky (dle regionů).
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná pro MRR
Podání žádosti
28. 6. 2023 - 26. 4. 2024
Alokace
600 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony (MRR):

 • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
 • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
 • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Základní dokumenty

Příjemci podpory
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
 • Státní organizace
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu