Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů).
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná - pro MRR
Podání žádosti
12. 7. 2023 - 26. 4. 2024
Alokace
600 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – ERDF

Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

 • Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)
Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony (MRR):
 • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
 • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj
 • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
 • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 6. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
 • Kraje
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu