Zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
23. 8. 2023 - 24. 11. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Hlavní město Praha
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu