Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
průběžná
Podání žádosti
16. 8. 2023 - 31. 7. 2024
Alokace
30 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Městské části hl. města Prahy
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu