Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
3. 2. 2023 – 15. 6. 2023
Alokace
800 000 000 Kč
36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 2. 2023 – 31. 10. 2023
Alokace
200 000 000 Kč
34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 2. 2023 – 31. 5. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
18. 1. 2023 – 31. 10. 2023
Alokace
120 000 000 Kč
32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
18. 1. 2023 – 20. 9. 2023
Alokace
200 000 000 Kč
31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
290 000 000 Kč
30. výzva – Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území
Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
40 000 000 Kč
29. výzva – Péče o chráněná území
Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
600 000 000 Kč
28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny
Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 30. 6. 2023
Alokace
370 000 000 Kč
27. výzva – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů
Výzva cílí na projekty věnující se monitoringu ochrany přírody na základě strategických a koncepčních dokumentů přijatých v této oblasti. O podporu se mohou…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 10. 2022 – 28. 2. 2023
Alokace
600 000 000 Kč
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
9. 11. 2022 – 28. 6. 2024
Alokace
750 000 000 Kč
24. výzva – Prevence vzniku odpadů
Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – tzv.…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 12. 2022 – 31. 12. 2023
Alokace
500 000 000 Kč