V Teplárně Olomouc byla v minulých letech úspěšně dokončena ekologizace fluidního kotle K5, spalujícího převážně hnědé uhlí. Realizaci souboru ekologických opatření na hlavním kotli završila v roce 2020 instalace nového tkaninového filtru.

„Po odsíření a denitrifikaci teplárny jde o další stěžejní část její ekologizace. Přestavba přispěje k dalšímu snížení emisí, zejména polétavého prachu,“ vysvětlil Kamil Vrbka, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR, která teplárnu provozuje.

Projekt musel čelit náročným okolnostem, jimiž byly jednak velmi krátký termín vyhrazený na realizaci díla a jednak i prostorová omezení uvnitř areálu. Celá stavba byla uskutečněna za tři měsíce a za plného provozu teplárny.

Díky novému filtru splňuje kotel K5 přísné požadavky EU na emise ze stacionárních zdrojů tepla. Produkce emisí je u oxidů dusíku nižší o 26 %, u SO2 o 58 % a u tuhých znečišťujících látek o 48 % oproti výchozímu stavu před zahájením ekologizace kotle v roce 2017.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Veolia Energie ČR, a.s.
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
30 985 190 Kč
Celkové způsobilé výdaje
56 336 709 Kč