Lidé v Trnové žijí spolu s řekou od nepaměti. Obcí protéká potok Bělá, který má i pár přítoků a následně ústí do Třemošné. V katastru obce také napájí rybník Hamr. Jak je patrno z kronikářských záznamů, obcí se v minulosti několikrát přehnala povodeň, nejtragičtější byla v tomto ohledu 70. léta 20. století, kdy se záplavy opakovaly.

V roce 2017 obec Trnová zpracovala projekt na aktualizaci protipovodňového plánu a rozšířila jej o digitální podobu. „Zejména v dnešní ‚elektronické‘ době je digitální verze hojně navštěvována občany. Ti se díky ní seznámili s povinnostmi i postupy při případné povodni,“ pochvaloval si starosta obce Jan Korejčík.

Kdo zabrousí na internetovou stránku Trnové, snadno tam pod záložkou Protipovodňový plán obce najde velmi podrobný a aktuální přehled informací, který obsahuje všechno důležité – ať už popis území a vodních toků, charakteristiku ohrožených území, tak i postup, co dělat při samotné povodni.

Vedle digitálního plánu zvyšuje informovanost v obci i bezdrátový rozhlas. A místní lidé si to pochvalují. „Občané obecně chválí zejména zlepšení informovanosti, neboť bezdrátový rozhlas pokryl celou obec, včetně okrajových oblastí obce a vzdálenější části Vísky. Ti mladší pak kvitují snadnější dostupnost protipovodňového plánu v digitální podobě, který je na internetu kdykoliv veřejně dostupný,“ popsal starosta.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Obec Trnová
Kraj
Plzeňský

Dotace EU
1 515 116 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 164 452 Kč