Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
průběžná
Podání žádosti
22. 2. 2023 - 31. 8. 2024
Alokace
40 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.1Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Podporována budou pouze opatření, která jsou předmětem Rozhodnutí Evropské komise SA.104476 (2022/N) „Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů v rámci operačního programu Životní prostředí 2021-2027“. V souladu s touto notifikací budou podporovány investice do opatření na předcházení škod způsobených některými chráněnými druhy živočichů, a sice vlkem obecným, rysem ostrovidem, medvědem hnědým a jestřábem lesním.

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty


Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 6. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Zemědělské subjekty
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu