Výstavba centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba či dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
30. 8. 2023 - 30. 9. 2023
Alokace
2 000 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
Opatření 1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu