Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
28. 6. 2023 - 15. 12. 2023
Alokace
250 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Kraje
  • Obce
  • Státní podniky
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace
  • Veřejné výzkumné instituce
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení
  • Městské části hl. města Prahy
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu