Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
28. 6. 2023 - 15. 12. 2023
Alokace
250 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

Podporované aktivity:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily (např. obce, města, obce s rozšířenou působností, kraje),
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ),
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Dokumenty k výzvě

Aktivní harmonogram činností povodňové komise
Generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území
Lokální výstražné, varovné a informační systémy v ochraně před povodněmi
Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů

Základní dokumenty

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 4. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obce
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu