Operační program Životní prostředí se v programovém období 2021-2027 soustředí na velké množství priorit. Vedle posílení jeho různorodosti – při současném zachování osvědčených oblastí podpory z minulých období – charakterizuje jeho podobu i existence inovativních prvků. Které to jsou?

Vyšší podíl nesoutěžních výzev

Žadatelé se mohou v mnoha oblastech podpory těšit na průběžné kontinuální výzvy. V nich si podané projekty co se týče získání podpory nekonkurují. Hodnotí se pouze splnění podmínek pro poskytnutí podpory, které jsou dopředu stanoveny Řídicím orgánem. Příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace v rámci dané výzvy. Dotace tak bude de facto nároková. U opatření, kde je očekáván výrazný převis „poptávky nad nabídkou“, budou vyhlašovány kolové soutěžní výzvy.

Novinky v oblastech podpory

Velká část finančních prostředků alokovaných pro specifický cíl 1.2 poputuje na oblíbené kotlíkové dotace. Na výměnu starých neekologických kotlů je připraveno více jak pět miliard korun, tentokráte výhradně pro domácnosti s celkově nižšími a podprůměrnými příjmy. Ty mohou získat dotaci ve výši až 95 % a žádat o ni mohou na krajských úřadech. Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy mohou nově žádat o výměnu nevyhovujícího kotle prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, a to s dotací až 50 %.

Všech šest specifických cílů programu souzní se strategickým směřováním Zelené dohody pro Evropu a jejími plánovanými přínosy (mj. čisté ovzduší, nezávadná voda, biologická rozmanitost). Proto program klade ještě větší důraz než doposud na zavádění klimatických opatření mitigačního i adaptačního charakteru. Podpora je možná pro opravdu pestrou škálu těchto opatření, ať už se třeba jedná o využití obnovitelných zdrojů pro decentralizované komunitní projekty, budování modrozelené infrastruktury a realizaci přírodě blízkých opatření ve volné i sídelní krajně či projekty zaměřené na prevenci vzniku odpadů (např. re-use centra), případně na energetické a materiálové využití odpadů (bioplynové stanice, modernizace třídících linek aj.).

Specifický cíl 1.4 v sobě zahrnuje podporu i pro soustavy domovních čistíren vod. V rámci specifického cíle 1.3 je zpět podpora centrům environmentálního vzdělávání určená k modernizaci jejich zázemí a k vývoji programů klimatického vzdělávání.

Komplexní projekty

Koncept komplexních projektů představuje situaci, kdy je možné do jednoho projektu integrovat prvky a opatření, které jinak spadají do různých oblastí podpory. Komplexní projekty sledují více cílů zároveň a neřeší izolovaně jednotlivosti. Pro žadatele je velkou výhodou skutečnost, že všechny investiční záměry lze administrovat prostřednictvím jedné žádosti. Program klade velký důraz zejména na komplexní rekonstrukce a renovace veřejných budov, existuje ale i mnoho dalších příkladů různých opatření nakombinovaných do jednoho projektu.

Jednodušší administrace

Ve vybraných oblastech budou moci příjemci podpory využit paušální sazby na financování nákladů svých projektů. Uplatněním zjednodušených metod vykazování nákladů se sníží administrativní zátěž všech zapojených subjektů.

Zelené zadávání veřejných zakázek

Při pořízení produktů vyrobených z recyklátů – v tzv. zelených výběrových řízeních – obdrží žadatelé ve formě bonusu vyšší míru dotační podpory. V první fázi programu se to bude týkat vybraných výzev ze specifického cíle 1.5.