V okolí Police nad Metují, malebného městečka rozprostírajícího se v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, se v minulých letech podařilo zrealizovat několik projektů v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu.

Město využilo dotační podpory Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory, která v rámci výzvy zaměřené na výsadbu dřevin v extravilánu umožňovala podpořit právě tento typ projektu.

Nad městem, v lokalitě Klůček, byly vysazeny původní dřeviny a keře. Nové místo našly ve zdejší údolnici tří suchých poldrů. Druhá část projektu se zaměřila na vytvoření téměř třísetmetrového dlouhého biokoridoru v místní části Plachta. Vysázeno tam bylo kolem sto třiceti stromů – lípy, jilmy, třešně, duby nebo břízy. A současně byly podsazeny svídy, šípky, lísky, hlohy a další keře. Vzniknuvší zelený pás doplnil na obou stranách luční trávník. Kolem něho je plot proti okusu zvěří, v budoucnosti však husté keřové i stromové patro poskytne útočiště pestré škále živočichů. Zároveň dojde ke zmírnění především větrné eroze a k většímu zadržování vody.

Projekt vzbudil poměrně značnou pozornost u veřejnosti. „Setkali jsme se s řadou pozitivních ohlasů, které pramení předem ze současného trendu hlubšího si uvědomění veřejnosti ve vztahu k potřebě zadržování vody v krajině, respektive ve vztahu k volání po šetrnějším zemědělském hospodaření a snahám o zabránění půdní eroze na velkých lánech polí. Vyskytly se i negativní ohlasy, které zpochybňují význam a vhodnost výsadby na orné půdě, ale i kritikům jsme se snažili vysvětlit náš pohled na věc. Navíc těch negativních ohlasů byla výrazná menšina,“ poznamenal místostarosta města Police nad Metují Jiří Škop.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Police nad Metují
Kraj
Královéhradecký

Dotace EU
980 768 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 153 845 Kč