Koryto podhorského potoka Zelenka, který se v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice, obnovily Lesy České republiky.

Zlepší se tak vodní režim na česko-polském pomezí. Potok Zelenka v osmdesátých letech minulého století vodohospodáři regulovali a napřímili. Tím se okolní plochy odvodnily a v krajině rychle ubývala voda. „Kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem jsme změnili v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda díky tomu zůstává v krajině,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR.

Návrat do přirozenějšího koryta pomůže i živočichům a rostlinám. „Vytvořili jsme také šedesát čtyři migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, třicet rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organismy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořili jsme tak mokřadní biotopy,“ vysvětlil Sajdl.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Lesy ČR
Kraj
Královéhradecký

Dotace EU
4 737 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje
4 737 000 Kč