Rakovský potok v rokycanské městské části získal své jméno kvůli mimořádně početné populaci chráněného raka kamenáče. Město se před lety pustilo do jeho rekonstrukce. Cílem bylo vrátit do přírodního tvaru uměle narovnané koryto, které mělo přes 500 metrů.

Rokycany neměly parky a historicky jednou z vytipovaných lokalit bylo právě území kolem uměle vytvořeného, napřímeného a betonem opevněného koryta Rakovského potoka. „Následně přišla komise životního prostředí s myšlenkou vybudovat povodňový park, tedy zakomponovat do parku potok. Voda je totiž to, co z parku dělá atraktivní prostor pro lidi,“ vysvětlila mluvčí města Tereza Maixnerová.

Nově se Rakovský potok klikatí a plní nové meandry a tůně, které na místě vznikly. Revitalizací se koryto trochu prodloužilo. Technicky město nahradilo jednoduché koryto takzvaným širokým složeným korytem. To se skládá ze snížené části, kynety, kterou voda protéká při běžném průtoku, a vyvýšené části koryta, bermy, kterou může voda protékat při povodňových průtocích. To je další z přínosů celé revitalizace v podobě snížení povodňového nebezpečí.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Rokycany
Kraj
Plzeňský

Dotace EU
10 557 087 Kč
Celkové způsobilé výdaje
10 557 087 Kč